Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”

36-001 Trzebownisko 976 | Strona WWW

Lokalna Grupa Działania o nazwie „EUROGALICJA” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz historycznego, wspierając turystykę i promując wyroby regionalne.

LGD sprawuje również opiekę nad projektem "Szlak Starego Wisłoka".