Prywatność

PREAMBUŁA

Właściciel Serwisu społecznościowego TRAIL.PL zwanego dalej Serwisem tj. spółka TRAIL.PL z siedzibą w Poznaniu chroni prywatność osób fizycznych korzystających z Serwisu zwanych dalej Użytkownikami albowiem przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Dane Użytkowników chronione są także od strony technicznej poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń sprzętowych, programowych i osobowych. Jednocześnie dane Użytkowników nie są przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Niniejsza polityka prywatności zwana dalej Polityką stanowi podsumowanie działań, środków i metod ochrony danych Użytkowników.

§ 1 DANE OSOBOWE

 1. Właściciel Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnianych przez Użytkowników danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Właściciel Serwisu zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Właściciel Serwisu nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. Przekazanie przedmiotowych informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik bierze udział w konkursach organizowanych przez Właściciela Serwisu lub korzysta z usług lub produktów płatnych jeżeli są takie oferowane, dane osobowe Użytkownika mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.
 4. Polityka nie znajduje również zastosowania do danych, które związane są z realizacją połączeń w sieci Internet, w szczególności adresu IP. Właściciel Serwisu może wykorzystywać przedmiotowe danej w celach technicznych związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

§ 2 INFORMACJA HANDLOWA

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. komunikaty o przerwach w działaniu Serwisu). Każdy z Użytkowników ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od Właściciela Serwisu.
 2. Treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Serwisu i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

§ 3 NAZWA UŻYTKOWNIKA (LOGIN) I HASŁO

 1. Właściciel Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.
 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i nazwy użytkownika (loginu). Właściciel Serwisu rekomenduje wprowadzenie hasła, które nie będzie łatwe do odszyfrowania na podstawie danych dotyczących Użytkownika jak np. data urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

§ 4 USUNIĘCIE KONTA

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą e-maila przesłanego na adres dostępny pod adresem http://trail.pl/profil/edit. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta.
 2. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Właściciela Serwisu w terminie określonym w procedurze przetwarzania danych osobowych z kont usuniętych.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zaprzestaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator może przetwarzać tylko te dane Użytkownika które:
  1. są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,
  2. są niezbędne do celów reklamowych i badania rynku w celu przeznaczenia tych badań na polepszenie świadczenia usług za zgodą Użytkownika,
  3. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie innych ustaw.

§ 5 PLIKI COOKIE

 1. Serwis korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików Cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).
 2. Pliki Cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera i danych Użytkownika, dlatego Właściciel Serwisu zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu przez Użytkowników.
 4. Serwis korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

§ 6 BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

 1. Właściciel Serwisu może przeprowadzać za pośrednictwem Serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety).
 2. Uczestnictwo Użytkowników w badaniach społecznych i marketingowych jest dobrowolne.
 3. W przypadku zgody Użytkowników na uczestnictwo w badaniach społecznych i marketingowych dane uzyskane w postaci odpowiedzi będą wykorzystywane w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz w celu ich zbiorczej publikacji w Serwisie.
 4. Badania społeczne i marketingowe są przygotowywane przez Właściciela Serwisu w sposób mający zapewnić bezpieczeństwo i anonimowość Użytkowników.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu, co może skutkować koniecznością zmiany Polityki.
 2. Ogłoszenie zmian Polityki nastąpi poprzez publikację w Serwisie.
 3. Ostatnia zmiana Polityki nastąpiła 01 marca 2011 roku.