Zasady

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Serwis TRAIL.PL został utworzony w celu gromadzenia i rozpowszechniania informacji, danych i materiałów o trasach turystycznych w Polsce i propagowania aktywnej turystyki.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu społecznościowego TRAIL.PL.
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu społecznościowego TRAIL.PL oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratorów serwisu społecznościowego TRAIL.PL.
 4. Serwis społecznościowy TRAIL.PL prowadzony jest przez:

SNOWDOG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480529 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

§ 2 DEFINICJE

 1. Serwis – serwis społecznościowy TRAIL.PL działający pod adresem trail.pl.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
 3. Polityka Prywatności – dokument wskazujący jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Serwis oraz określający warunki oraz zasady, zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników.
 4. Administrator – osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i uprawniona jest do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie poprzez otwarcie Konta Bezpłatnego albo Konta Płatnego, zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności i posiada możliwość korzystania z Serwisu.
 6. Konto – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 7. Konto Bezpłatne – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w zakresie węższym niż Użytkownik posiadający Konto Płatne. Otwarcie Konta Bezpłatnego jest nieodpłatne.
 8. Konto Płatne – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu w zakresie szerszym niż Użytkownik posiadający Konto Bezpłatne. Otwarcie Konta Płatnego wiąże się z koniecznością uiszczenia miesięcznej opłaty w wysokości wskazanej w Serwisie.
 9. Awatar – znak graficzny identyfikujący Użytkownika.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tak zwanych tymczasowych adresów e-mail), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika treści Regulaminu i treści Polityki Prywatności.
 2. Ochronie prawnej podlega nazwa Serwisu, wykorzystane znaki graficzne, bazy danych, układ graficzny oraz koncepcja Serwisu.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, jednakże korzystanie z niektórych usług i funkcji Serwisu zastrzeżone jest dla Użytkowników posiadających Konto. Zakres i rodzaj usług i funkcji zastrzeżonych dla Użytkowników posiadających Konto uzależniony jest od tego, czy Użytkownik jest posiadaczem Konta Bezpłatnego czy Konta Płatnego.

§ 5 REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny albo płatny w zależności od opcji wybranej przez Użytkownika przy zakładaniu Konta.
 3. Rejestracji w Serwisie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie http://trail.pl . W formularzu należy podać login, adres e-mail, a także dokonać akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Następnie należy dokonać aktywacji Konta przez kliknięcie linku podanego w wiadomości e-mail przysłanej przez Administratora na wskazany w formularzu adres e-mail.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik zarejestrowany staje się Użytkownikiem zalogowanym po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Istnieje także możliwość zalogowania się do Serwisu przy pomocy danych niezbędnych do logowania w serwisie facebook.com (opcja „Login with Facebook”).
 6. Użytkownik ma możliwość umieszczenia w ramach swojego Konta Awatara stanowiącego charakteryzujący go znak graficzny. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Awatara, jeżeli zawierał on będzie treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub niemoralne.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza iż:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez wyjątków i zastrzeżeń,
  2. zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje ją bez wyjątków i zastrzeżeń,
  3. akceptuje fakt, iż wszelkie informacje i dane osobowe zamieszczane przez niego w Serwisie będą dostępne dla wszystkich podmiotów korzystających z Serwisu poza danymi takimi danymi, które Użytkownik uzna za poufne.
 8. Użytkownik może zmienić swoje dane oraz hasło do Konta w każdym czasie

§ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony zawartej z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie może nastąpić poprzez usunięcie Konta Użytkownika na jego prośbę (dobrowolnie) bądź też z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu (przymusowo). Usunięcie Konta może zostać dokonane także samodzielnie przez Użytkownika w panelu „Zarządzanie Kontem”.
 2. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, może założyć nowe Konto dopiero po otrzymaniu zgody udzielanej przez Administratora.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator w pierwszej kolejności wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia danych niezgodnych z prawem. Jeżeli podjęte przez Administratora działania nie doprowadzą do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika, Administrator zablokuje Konto w celu wyjaśnienia sprawy, a następnie usunie Konto jeżeli uzna to za konieczne.
 4. Administrator ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych, którymi ten się posługuje.
 5. Przy usuwaniu Konta, w Serwisie pozostają dane dotyczące logowania uniemożliwiające założenie nowego Konta dla tego samego adresu e-mail bez zgody Administratora.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się z korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników tylko we własnym zakresie.
 2. Umieszczając materiały w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Właściciela, Administratora oraz innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 3. Umieszczając materiały w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na niewyłączne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych materiałów przez Właściciela oraz Administratora.
 4. Użytkownik, który w Serwisie umieszcza dane zabronione może ponieść odpowiedzialność karną i cywilną względem Właściciela, Administratora i osób trzecich.
 5. Użytkownik może w każdym czasie bez podania przyczyny usunąć swoje Konto.
 6. Zabrania się wykorzystywania Konta w celach prowadzenia działalności komercyjnej, w szczególności w celu zamieszczania reklam.

§ 8 UDZIELENIE LICENCJI

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, utworów, w szczególności wizerunku, materiałów, opracowań, lokalizacji lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Właścicielowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci Internet) tych danych, utworów.

§ 9 KONTA PŁATNE I BEZPŁATNE

 1. Użytkownik może korzystać w ramach Serwisu z dwóch rodzajów kont: Konta Płatnego i Konta Bezpłatnego.
 2. Opłaty związane z założeniem Konta Płatnego stanowią wynagrodzenie Właściciela za usługi świadczone w ramach Serwisu i nie uprawniają Użytkownika do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z cudzych treści, również tych zamieszczanych w Serwisie.
 3. Posiadacz Konta płatnego ma prawo do:
  1. dostępu do treści premium,
  2. dostępu do dodatkowych map turystycznych,
  3. rozszerzonego dostępu do Serwisu przez aplikację mobilną.
 4. Opłata za Konto Płatne wynosi: 3,00 zł (słownie złotych: trzy 00/100) miesięcznie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT).
 5. W razie nieotrzymania opłaty w terminie za korzystanie z Konta Płatnego zostanie ono przekształcone w Konto Bezpłatne, a korzystanie z opcji odpłatnych będzie zawieszone do czasu otrzymania płatności.
 6. Warunki płatności:
  1. Konto Płatne Użytkownik opłaca z góry na określony czas; ewentualna rezygnacja z Konta Płatnego nie pociąga obowiązku zwrotu opłat za niewykorzystany okres,
  2. opłata za Konto Płatne może być uiszczona przez Użytkownika za pomocą platformy www.platnosci.pl lub www.paypal.com.
 7. Posiadacz Konta Bezpłatnego ma obowiązek logowania się w serwisie przynajmniej 1 (słownie: jeden) raz na 3 (słownie: trzy) miesiące, w przeciwnym razie Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta w celu udostępnienia nazwy Konta innym Użytkownikom.

§ 10 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie zdjęć, filmów ani innych informacji, danych i materiałów objętych prawami autorskimi innych osób bez wyraźnej zgody ich autorów.
 2. Użytkownicy zobowiązują się nie stosować wobec innych Użytkowników jakichkolwiek form negatywnego oddziaływania psychicznego, w tym zastraszania, nękania ani tyranizowania innych Użytkowników.
 3. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści zawierających groźby lub wzywających do nienawiści, dyskryminacji, propagujących przemoc oraz treści pornograficznych, obscenicznych, uznawanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe.
 4. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać odnośników, namiarów na Serwis na stronach internetowych, których treść a także działania stoją w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
 5. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie tekstów, zdjęć i dokumentów propagujących naruszanie obowiązującego prawa lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem.
 6. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
 7. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od wykorzystywania swoich Kont w celu osiągania korzyści majątkowej.
 8. Użytkownicy zobowiązują się nie korzystać z Kont osób trzecich bez ich zgody, a także bez ich akceptacji, w ich imieniu umieszczać w Serwisie jakiekolwiek treści.
 9. Użytkownicy zobowiązują się nie udostępniać osobom trzecim danych niezbędnych do logowania na Koncie.
 10. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymywać od działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić działanie Serwisu np. przez umieszczanie w nim szkodliwego kodu, nadmierne obciążenie serwerów Serwisu.

§ 11 PRAWA OSÓB TRZECICH

 1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści lub przedsiębrać akcji, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich bądź być niezgodne z obowiązującym prawem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych, informacji i materiałów, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 3. W razie gdyby Administrator usunął dane, które jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Konto Użytkownika, który będzie naruszał prawa osób trzecich w sposób ciągły zostanie usunięte przez Administratora.
 5. Zakazuje się umieszczania w Serwisie informacji o finansach osób trzecich, bądź umieszczania ich dokumentów identyfikacyjnych.
 6. Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu fałszywych danych osobowy ani otwierać i korzystać z Konta w imieniu osób trzecich bez ich zgody.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonujące rejestracji w Serwisie, w szczególności poprzez otwarcie Konta, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Administratora i Właściciela.
 2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
 3. Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora lub Właściciela w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy i zapewnienia najwyższej jakości usług.
 4. W przypadku powzięcia wiadomości, iż Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Serwis w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującym prawem, Administrator i Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób umożliwiający ustalenie odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem utrwalenia w celach dowodowych otrzymanych wiadomości.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zaprzestaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Administrator może przetwarzać tylko te dane Użytkownika które:
  1. są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,
  2. są niezbędne do celów reklamowych i badania rynku w celu przeznaczenia tych badań na polepszenie świadczenia usług za zgodą Użytkownika,
  3. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie innych ustaw.

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane:
  1. siłą wyższą,
  2. niewłaściwą konfiguracją przeglądarek, sprzętu, odtwarzaczy multimedialnych,
  3. spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
  4. przeciążeniem bazy danych i serwera.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników umieszczane w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany dokonywaniem zmian ulepszających. O mającej nastąpić przerwie w korzystaniu z usług Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni wcześniej na stronie Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu na niezabezpieczonym odpowiednim programem antywirusowym komputerze podłączonym do sieci Internet.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wtargnięcia osoby trzeciej na Konto Użytkownika, jeżeli nastąpiło to z jego winy (poprzez udostępnienie w jakikolwiek sposób danych do logowania osobie trzeciej).
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 14 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu
 3. Administrator może zażądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia zgłoszenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem trail.pl/regulamin.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili i bez obowiązku podawania przyczyny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis na inny podmiot.
 4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu nowego Regulaminu.
 5. W przypadku uchylenia przez Sąd, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, inne jego postanowienia pozostają w mocy.
 6. Użytkownicy pragnący nadal korzystać z usług Serwisu są obowiązani zaakceptować nowy Regulamin.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Serwisu.
 8. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.

§ 16 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 roku.